Forskningsanslag

Villkor anslag 2024

Forskningsstöd

Stiftelsen kommer att bevilja forskningsstöd till sökande vid Lunds universitet för forskning inom området reumatiska sjukdomar, gäller preklinisk och klinisk forskning. Behov av bidrag till forskning inom barn- och ungdomsreumatologi beaktas särskilt. Stiftelsen beviljar stöd till projektkostnader såsom utrustning, drift, teknisk personal, post-doktorer, konferensresor (aktivt deltagande krävs), forskarutbyte och forskningsvistelser.

Det skall av ansökan framgå om projektet ingår i eller anknyter till ett större projekt.

Bidrag kan sökas för normalt ett år av institution, enskild eller flera forskare. Vid ansökan från flera forskare skall emellertid en vara huvudsökande.

Bidrag till finansiering eller delfinansiering av sökandens egen tjänst kommer normalt inte att beviljas och skall sålunda inte upptas i ansökan. Stipendier beviljas ej.

Stiftelsen ser gärna yngre sökande i den tidigare delen av karriären, men kan även komma att bevilja stöd till mer seniora forskare. De sökta projekten skall vara av hög vetenskaplig kvalitet.

Ansökningsperiod är 2024-08-15 till 2024-09-30.

I ansökan skall ingå projektsammanfattning (alltid), sammanfattning av resultat under föregående anslagsperiod, förteckning av publikationer sedan föregående ansökan samt av insända manuskript (om tillämpligt). Denna del är obligatorisk för att ansökan skall bedömas.

Av projektbilagan skall klart framgå:

 • Sammanfattning - kort
 • kort bakgrundsbeskrivning
 • frågeställning
 • projektets nyhetsvärde
 • metoder som planeras utnyttjas
 • förväntade resultatet
 • planerad publicering av resultaten
 • etiska överväganden (om relevant för projektet)

Projektbilagan får max vara 15.000 tecken eller max 5 sidor, font 11 Times New Roman, avstånd 1,0 och marginalbredd 2,5 cm.

Av CV skall klart framgå:

 • högskoleexamen (år, disciplin/ämnesområde)
 • doktorsexamen (år, disciplin/ämnesområde)
 • relevanta postdoktorsvistelser (år och placering)
 • docentkompetens (år)
 • nuvarande anställning, förordnandetid, andel forskning i anställningen
 • tidigare akademiska anställningar och förordnanden (ange typ av anställning)
 • ev föräldraledigheter etc
 • handledningserfarenhet inom forskarutbildning
 • sammanställning av publikationer (ej publikationslista) - totalt antal publicerade arbeten samt fördelning av refereegranskade originalarbeten resp. översikter/bokkapitel och motsvarande, antal som förste författare och antal som siste författare

CV får vara max 2 sidor

Publikatonslista

Publikationslista med publikationer från de senaste 5 åren, med huvudsökandes namn i fetstil, uppdelat på refereegranskade originalpublikationer, reviews/bokkapitel, och övrigt.

Ansökningar som inte uppfyller ovanstående krav kommer inte att behandlas.

Övrigt

Generellt gäller att Stiftelsen normalt inte beviljar stöd till ansökningar från doktorander och normalt ej heller till emeriti. Inte heller beviljas bidrag till studieresor eller festskrifter eller kostnader för undervisning. Bidrag för persondatorer beviljas endast med största restriktivitet.

Bidrag får inte sökas för kostnader som nedlagts före 2024-12-01.

Stiftelsen tillåter omkostnadspåslag (inkl. hyra) direkt hänförligt till forskningsprojektet på högst 25 %.

Muntliga referenser beaktas ej.

Information om personuppgifter (GDPR), se vår integritetspolicy på www.annagretacrafoord.se.

Besked om bidrag beviljats eller ej lämnas per brev i december 2024.

Utbetalning görs efter skriftlig rekvisition i nära anslutning till bidragets användning.

Bidrag får ej användas till annat än av Stiftelsen godkänt ändamål. Bidraget får inte rekvireras förrän utbetalningsbehov föreligger för mottagaren. Bidrag utbetalas ej om tidigare bidrag inte redovisats. Stiftelsen utbetalar bidrag mot skriftlig rekvisition inom två veckor, dock tidigast i januari månad 2025. Av Stiftelsen finansierad utrustning blir mottagande institutions egendom. Mottagare av bidrag är skyldig att tolv månader efter utbetalning till Stiftelsen överlämna en redogörelse för hur beloppet har använts. Underlåtenhet att redovisa, helt eller delvis, medför återbetalningsskyldighet i motsvarande mån. Beviljandebrevet anger hur redovisningen skall fullgöras. Stiftelsen kan lämna anstånd med redovisningen om anstånd begärs i förväg och om detta av Stiftelsen anses skäligt.

Bidrag, som ej rekvirerats senast 2025-12-31, utbetalas ej.

Stiftelsen förutsätter att det vid publicering av resultaten klart framgår att stöd erhållits från Stiftelsen.

Stiftelsens namn är Anna-Greta Crafoords stiftelse för reumatologisk forskning.

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2024-09-30 kl. 15:00

Till ansökan 

Ansökan öppnar 2024-08-15 kl. 09:00

Till ansökan 

2024 års ansökningsperiod är avslutad